ZATVORSKI SISTEM RUSIJE

Ključne reči: zatvorski sistem Rusije, resocijalizacija, tretman, organizacija zatvorskog sistema, kategorizacija zatvora.

Apstrakt

U radu je dat prikaz organizacije i način funkcionisanja zatvorsko sistema Rusije, sa posebnim osvrtom na status i tretman zatvorenika. Organizacija, nadležnost, broj zatvora i sadržaj aktivnosti u njima je specifičan u odnosu na evropske zatvorske sisteme jer se zasnivao na koncepciji pokajanja i patnje. Reforme su započete suštinskim promenama u normativi, organizaciji i nadležnostima nad izvršenjem krivičnih sankcija. Zatvorski sistem Rusije je decenijama funkcionisao u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, što je imalo za posledicu uspostavljanje stroge hijerarhije kako u formalnom sistemu tako i u osuđeničkoj zajednici. Prelaskom nadležnosti u okviru Ministarstva pravde nastale su suštinske promene o oblasti izvršenja krivičnih sankcija. Paralelno sa stvaranjem humanijih i profesionalnijih uslova i odnosa prema zatvorenicima, posvećuje se posebna pažnja modernizaciji korekcionih metoda i sredstava u radu sa zatvorenicima. Sve više pažnje se posvećuje pravu zatvorenika na rad, njegovom izboru vrste poslova u skladu sa mogućnostima zatvora i adekvatnoj nadoknadi za obavljen posao. Broj zatvorenika, početkom 2013. godine, iznosio je 874.161 zatvorenika, odnosno 615 zatvorenika na 100.000 građana i Rusija zauzima drugo mesto, odmah iza SAD, po broju zatvorenika u odnosu na broj stanovnika.

Objavljeno
2014-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad