PRAVNA PRIRODA, OSNIVANJE I TRAJANJE PRAVA GRAĐENJA U NEMAČKOM I U AUSTRIJSKOM PRAVU

Ključne reči: pravo građenja, stvarnopravno opterećenje nepokretnosti, pravna priroda, osnivanje, trajanje

Apstrakt

Pravo građenja u nemačkom i austrijskom pravu je posebno stvarno, nasledivo i otuđivo pravo koje ovlašćuje njegovog imaoca da na nepokretnosti na kojoj je ono osnovano, ima građevinu. Ono predstavlja sa jedne strane stvarnopravno opterećenje nepokretnosti na kojoj se osniva, a sa druge strane posebno stvarno pravo. Zbog svoje dvostruke pravne prirode isto se upisuje u zemljišnu knjigu opterećene nepokretnosti kao njeno opterećenje, a nakon toga se za njega otvara posebna knjiga odn. list, u koju se unose sve promene koje se odnose na pravo građenja, koje predstavlja nepokretnost u pravnom smislu. Pravo građenja je uglavnom vremenski ograničeno, s tim što u nemačkom pravu nije propisan minimum i maksimum njegovog trajanja, kao što je to slučaj u austrijskom pravu. Nakon isteka ugovorenog roka ili nakon njegovog prestanka na drugi način, nepokretnost na kojoj je bilo osnovano pravo građenja prestaje da bude opterećena tim pravom, a njen vlasnik dobija i građevinu, obično uz plaćanje odgovarajuće naknade za nju.

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Vukotić, J. (2014) „PRAVNA PRIRODA, OSNIVANJE I TRAJANJE PRAVA GRAĐENJA U NEMAČKOM I U AUSTRIJSKOM PRAV“U, Strani pravni život, 58(1), стр. 209-227. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/269 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad