IZBOR I STATUS SUDIJA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – teorijska i komparativno-pravna analiza

Ključne reči: Izbor, položaj, sudije, ad hoc sudije, Evropski sud za ljudska prava, Parlamentarna skupština, Savet Evrope

Apstrakt

U prvom delu članka, autor daje celokupnu proceduru izbora sudija za Evropski sud za ljudska prava, dok u drugom delu se daje teorijski pregled položaja sudije. Prema Evropskoj konvenciji za ljudska prava, Parlamentarna skupština bira sudiju Evropskog suda za ljudska prava sa liste od tri kandidata koju joj dostavlja svaka država. Procedura za izbor sudija se sastoji od nekoliko faza (nacionalni izbor kandidata, procedura u potkomitetu za izbor sudija i izbor od strane Parlamentarne skupštine Saveta Evrope). Nacionalni izbor kandidata za Evropski sud za ljudska prava ima značajne posledice na ukupni kvalitet, efikasnost i autoritet Suda, i predstavlja ključnu fazu u procesu izbora sudije. Potkomitet za izbor sudija daje preporuke o podobnosti kandidata za Sud izražavajući sklonost za određenog kandidata. Poslednja faza izbora za sudiju predstavlja izbor koji se odvija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Kandidat koji dobije apsolutnu većinu glasova je izabran u Sud. Ad hoc sudija se bira kada izabrani sudija ne može da prisustvuje suđenju u Veću, ili kada je podneo ostavku ili je izuzet ili kada uopšte nema izabranog sudije. U drugom delu članka, autor daje pregled mandata sudije, njegove inkompatibilnosti, imuniteta, privilegija i beneficija.

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Nikolić, O. (2014) IZBOR I STATUS SUDIJA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – teorijska i komparativno-pravna analiza, Strani pravni život, 58(1), стр. 31-43. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/259 (приступљено: 27 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad