ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ИСТРАГЕ У КРИВИЧНОМ ПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ЕНГЛЕСКЕ

Ključne reči: истрага, полицијска истрага, јавни тужилац, суд, полиција, Крунска служба, ефикасност кривичног поступка

Apstrakt

У кривично-процесним законодавствима европских земаља присутни су различити концепти истраге и то судска истрага која се све више замењује тужилачком, односно тужилачко- полицијском истрагом, док је далеко мање заступљен концепт полицијске истраге. Основна сврха свих наведених облика истрага јесте постизање што веће ефикасности кривичног поступка што је од великог значаја, нарочито у данашње време које карактеришу организовани криминалитет, тероризам, корупција и други тежи облици криминала. Предмет истраживања је усмерен на полицијску истрагу која је заступљена у енглеском кривично-процесном законодавству, с тим што ће се у раду указати и на битне разлике између судске и тужилачке, односно полицијске истраге. Методама које ће се користити у овом истраживању, критичка анализа садржаја, дескрипција, компарација, синтеза и дедукција, настојаће се да се дође до релевантних чињеница које ће омогућити извесну компарацију у погледу ефикасности полицијске и других концепта истраге.

Objavljeno
2014-04-30
Kako citirati
Bošković, A. (2014) ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ИСТРАГЕ У КРИВИЧНОМ ПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ЕНГЛЕСКЕ, Strani pravni život, 58(2), стр. 211-231. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/251 (приступљено: 15 Јуни2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad