САНКЦИЈЕ ЗА НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Ključne reči: право преузимања, обавезна понуда за преузимање, санкције, сразмерност

Apstrakt

Свака држава преузима обавезу да обезбеди несметано функционисање тржишта, што изискује да нормирани односи буду праћени одговарајућом санкцијом за лица која поступе противно предвиђеним правилима. Право преузимања спада у подручјe где је посебно значајно одредити адекватне санкције. Санкционисање у овој области доноси сукоб потребе заштите акционара циљног друштва, као и шире друштвене заједнице, са упливом у имовинска права преузимаоца. У раду је пажња усмерена на ситуације када није испуњена обавеза објављивања понуде за преузимање. Наведене су најчешће санкције, са акцентом на губитак права гласа у циљном друштву по основу неиспуњавања законских обавеза. Посебан осврт је дат на одлуку Уставног суда Хрватске о сразмерности дате санкције циљу законодавних решења. На основу тога испитано је какав је положај прописа о преузимању Републике Србије.

Objavljeno
2018-06-22
Kako citirati
Višekruna, A. (2018) САНКЦИЈЕ ЗА НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ, Strani pravni život, 58(2), стр. 141-153. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/247 (приступљено: 29 Септембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad