ПОЛОЖАЈ ШЕФА ДРЖАВЕ КРОЗ ПРИЗМУ ОДНОСА ОВЛАШЋЕЊА И НАЧИНА ИЗБОРА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ФРАНЦУСКУ, ИТАЛИЈУ, ГРЧКУ, ХРВАТСКУ И СРБИЈУ

  • Miloš Denović, PhD student докторанд, Правни Факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Ključne reči: овлашћења шефа државе, избор шефа државе, Француска, Италија, Грчка, Хрватска, Србија

Apstrakt

Проблематика овлашћења председника републике и њихов однос са начином избора председника Републике је детерминанта која у значајној мери утиче на положај шефа државе у политичком систему. Ова проблематика је још више добила на значају и важно ју је актуелизовати имајући у виду изборе који су одржани у многим државама у Европи (избори у Р.Грчкој, Р.Хрватској, претходно у Р.Србији, Р.Француској и Р.Италији) као и због честог истицања потребе да се промени начин избора председника Републике (када је конкретно реч о нашој држави).

Полазећи од места институције шефа државе преко историјата и облика организације обрадили смо основне постулате интитуције шефа државе у републиканском уставном уређењу. Потом смо указали смо на степен корелативности овлашћена и начина избора шефа државе у државама које су предмет нашег истраживања, а све у циљу изналажења могућих решења регулиције ове проблематике у нашој држави.

Objavljeno
2015-08-31
Sekcija
Pregledni naučni rad