MULTILATERALNI SISTEM REŠAVANJA MEĐUDRŽAVNIH TRGOVINSKIH SPOROVA OD GATT-a 1947 DO OSNIVANJA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

Ključne reči: GATT 1947, Svetska trgovinska organizacija, rešavanje sporova, DSU Sporazum

Apstrakt

Sistem rešavanja sporova u okvirima Svetske trgovinske organizacije (STO) razvijao se iz koncepta predviđenog Opštim sporazumom o carinama i trgovini - GATT 1947. Sistem u okviru GATT 1947 je inicijalno bio diplomatski orijentisan. Njegov osnovni mehanizam su bile konsultacije diplomatskog karaktera i politički pregovori (eng. power oriented approach). Nakon završetka Urugvajske runde pregovora (1986-1994), dolazi do osnivanja STO, a rezultat je i poseban sporazum kojim je regulisana materija rešavanja sporova - Dogovor o pravilima i procedurama za rešavanje sporova (Dispute Settlement Understanding – DSU). DSU uvodi krupne reforme u dotadašnji način rešavanja sporova i jedan je od najznačajnijih sporazuma u okviru STO. Sistem rešavanja sporova postaje isključivo zasnovan na pravnim normama STO (eng. rule oriented approach), zbog čega je, za razliku od prethodnog sistema, dobio epitet „legalističkog“. Legalnost sistema je u velikoj meri obezbeđena i u pogledu lica koja sporove rešavaju. Organi nadležni za rešavanje sporova (paneli i Apelaciono telo) sastoje se od nezavisnih eksperata, a ne od predstavnika država, čiji je cilj da utvrde da li je određena mera u saglasnosti sa pravom STO.

Objavljeno
2015-08-31
Kako citirati
Zdravković, U. (2015) MULTILATERALNI SISTEM REŠAVANJA MEĐUDRŽAVNIH TRGOVINSKIH SPOROVA OD GATT-a 1947 DO OSNIVANJA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE, Strani pravni život, 59(3), стр. 199-212. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/168 (приступљено: 26 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad