РАЗЛОЗИ ЗА ПРИТВОР У СВЕТЛУ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

  • Aleksandar Trešnjev, Mr Судија Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду
Ključne reči: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, разлози за притвор, Европски суд за људска права, притвор

Apstrakt

У раду се анализирају одредбе Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода које се односе на разлоге за одређивање и продужење притвора. Посебно се указује на значај Европског суда за људска права, чије одлуке дају право значење норми Европске конвенције. Притворски разлози према Европској конвенцији јесу: опасност од бекства, ризик од ометања поступка, потреба да се спречи злочин, потреба да се сачува јавни ред, те неповиновање судским налозима и неиспуњење законских обавеза. Посебна пажња се поклања сваком засебном притворском разлогу и указује се на поље примене ових процесноправних института.

Objavljeno
2015-08-31
Sekcija
Pregledni naučni rad