EU POLITIKA BORBE PROTIV TERORIZMA I UTICAJ NA VLADAVINU PRAVA

  • Marina Matić Bosković, PhD Istraživač-saradnik, Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: borba protiv terorizma, defnicija terorizma, Okvirna odluka o borbi protiv terorizma, načela krivičnog postupka, pravosudna saradnja u krivičnim stvarima

Apstrakt

Teroristički napadi na Njujork i Vašington, kao i kasniji na London i Madrid uvrstili su politiku borbe protiv terorizma u jedan od prioriteta Evropske unije. Od tada Evropska unija ulaže napore i pokušava da pronađe odgovarajuću strategiju u borbi protiv terorizma. Uloga određenih EU organa je ojačana, a stvorene su i nove institucije. Najznačajnije institucije u borbi protiv terorizma su Evropska komisija, kao predlagač propisa, Europol i Eurojust. Intenzivna je normativna aktivnost na novu EU, a najznačajnija je Okvirna odluka o borbi protiv terorizma iz 2002. Godine koja po prvi put na nivou EU daje defniciju krivičnog dela terorizma, kao i predlog Uputstva koji je usvojla Komisija u decembru 2015. godine, nakon terorističkog napada na Pariz. Iako donošenje ovih akata unapređuje delotvornost akcija EU u prevenciji i borbi protiv terorizma, sa druge strane otvara pitanje narušavanja osnovnih prava i građanskih sloboda. Autor u tekstu analizira pravne aspekte EU politike borbe protiv terorizma. Iako su određeni pozitivni rezultati ostvareni, potrebno je da se uloži još napora kako bi se unapredio normativni okvir EU u ovoj oblasti.

Objavljeno
2016-06-30
Kako citirati
Matić Bosković, M. (2016) EU POLITIKA BORBE PROTIV TERORIZMA I UTICAJ NA VLADAVINU PRAVA, Strani pravni život, 60(2), стр. 103-112. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/112 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad