PRAVO NA PRISTUP INTERNETU KAO LJUDSKO PRAVO

  • Dejan Djukić Sektor za opšte i pravne poslove u Fondaciji „Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS)
Ključne reči: Ljudska prava, sloboda misli i izražavanja, sloboda govora, pravo na pristup Internetu, Internet, bezbednost na Internetu, zaštita podataka o ličnosti

Apstrakt

Doba komunikacija, u kojem živimo, neminovno se reflektuje na sve sfere života, pa tako i na ljudska prava. Brzina informacije je nešto što je današnjem čoveku postala osnovna potreba. Metodi na koji se ljudi danas informišu drastično se razlikuju od metoda, recimo pre dvadeset godina. Imajući u vidu da se čovek saživeo sa modernim tehnologijama i da često putem njih ostvaruje svoje bitne životne aktivnosti, nameće se potreba da se preispitaju dosadašnje postavke o pojedinim ljudskim pravima, prvenstveno o slobodi mišljenja i izražavanja. Retko koji razvoj tehnologija, kao pojava Interneta, je imao tako dalekosežne efekte. Omogućavajući pojedincima da razmenjuju informacije i ideje momentalno i jeftino, nezavisno od nacionalnih granica, Internet omogućava pristup informacijama i znanju koji su prethodno bili nedostižni. Imajući navedeno u vidu, pojedine države su pravo na pristup Internetu podigle na nivo ljudskog prava. Fenomenom Interneta u sklopu zaštite i unapređenja lјudskih prava bavio se i specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija u svom izveštaju, koji je razmatran u ovom radu.

Objavljeno
2016-09-30
Kako citirati
Sekcija
Pregledni naučni rad