SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA

  • Bojana Stanković, PhD student Viši sudijski saradnik u Višem sudu u Beogradu; Student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: Zakonik o krivičnom postupku, Sporazum o priznanju krivičnog dela, Okrivljeni, Presuda, sudska praksa

Apstrakt

Nagodba odnosno Sporazum o priznanju krivičnog dela sa okrivljenim, kao novi institut krivičnog postupka u našem pravu, predstavlja jednu vrstu pojednostavljene procesne forme, koja je opšteprihvaćena u savremenim krivičnopravnim sistemima. Iako se prvi put uvodi još 2006. godine u Zakonik o krivičnom postupku koji nije stupio na pravnu snagu, primena ovog instituta u krivičnim postupcima Republike Srbije omogućena je tek donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku septembra 2009. godine, a nakon toga u nešto izmenjenom obliku i usvajanjem sada važećeg Zakonika o krivičnom postupku iz 2012. godine.

Dosadašnja praksa zaključivanja sporazuma o priznanju krivičnog dela sa okrivljenim i sve veći broj donetih presuda na osnovu ovog sporazuma u krivičnim postupcima otvorile su mnoge dileme i sporna pitanja u njegovoj primeni.

U ovom radu autor je dao kritički prikaz važećih zakonskih odredaba uz analizu i uporednopravnu analizu osnovnih karakteristika sporazuma i presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela, sa posebnim osvrtom na nedostatke važećeg zakonskog uređenja.

Objavljeno
2016-09-30
Kako citirati
Sekcija
Pregledni naučni rad