RASPODELA MANDATA U EVROPSKIM POSTKOMUNISTIČKIM ZEMLjAMA NA PRIMERIMA ČEŠKE, SLOVAČKE I SLOVENIJE

  • Miloš Stanić, M.A. Istraživač saradnik, Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: izborni sistem, način raspodele mandata, proporcionalni, većinski izborni sistemi

Apstrakt

Ovaj rad predstavlјa, na neki način, celinu sa prethodnim radom autora, koji je objavlјen u časopisu Strani pravni život, broj 3/2013. U ovom članku će biti prikazan sistem raspodele mandata u Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji, a nakon sprovedenih parlamentarnih izbora. U suštini, to je način na koji se glasovi, posle glasanja, pretvaraju u poslanička mesta. Imajući u vidu da se to može učiniti na različite načine, ova faza izbora se smatra veoma bitnom i samim tim je interesantna za proučavanje. Za istraživanje su odabrane evropske države koje su nekada bile deo tzv. komunističkog bloka. Ovakav odabir je logičan, jer je i naša zemlјa nekada tu pripadala. Cilј ovoga rada je da se posle proučavanja rešenja u svakoj od ovih zemalјa dođe do odgovarajućih opštih zaklјučaka, a u vezi sa njima. Izučavanje ove teme je društveno i naučno opravdano, pošto je želјa autora da na taj način pruži skroman doprinos poznavanju iste kod nas, a i šire. Nauka bi morala da služi društvu i ovakva znanja bi mogla još više dobiti na značaju, ukoliko nekada u našoj zemlјi dođe do reforme izbornog sistema.

Objavljeno
2016-09-30
Kako citirati
Stanić, M. (2016) „RASPODELA MANDATA U EVROPSKIM POSTKOMUNISTIČKIM ZEMLjAMA NA PRIMERIMA ČEŠKE, SLOVAČKE I SLOVENIJ“E, Strani pravni život, 60(3), стр. 119-128. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/100 (приступљено: 4 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad