Ćemalović, U. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA U ESTONIJI - ASPEKTI VEZANI ZA AUTORSKOPRAVNU I PATENTNU ZAŠTITU. Strani Pravni život, том 65, изд. 4, Mar. 2022, стр. 701-13, doi:10.5937/spz65-34681.