Khatsernova, S. GREŠKE ORGANA JAVNE VLASTI U VRŠENJU OVLAŠĆENJA JAVNE UPRAVE: EVOLUCIJA PRISTUPA LJUDSKIM PRAVIMA U SUDSKOJ PRAKSI U REPUBLICI LITVANIJI. Strani Pravni život, том 65, изд. 4, Mar. 2022, стр. 631-44, doi:10.5937/spz65-34748.