Čolović, V. STEČAJ NAD IMOVINOM OSTAVIOCA (ZAOSTAVŠTINOM) KAO OBLIK LIČNOG STEČAJA. Strani Pravni život, том 64, изд. 3, Nov. 2020, стр. 75-88, doi:10.5937/spz64-28309.