Petrović, V. ПОВЕЗАНОСТ КАУЗЕ СЛОБОДЕ ЗАВЕШТАЊА И ПОКЛОНА. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 336-54, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/417.