Milojević, S., и B. Janković. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ГРАНИЧНИХ ПОЛИЦИЈА ДРЖАВА НАСТАЛИХ РАСПАДОМ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 115-37, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/404.