Milić, V. ПРОБЛЕМАТИКА САОБРАЗНОСТИ КОД ДОКУМЕНТАРНОГ АКРЕДИТИВА ИЗ ВИЗУРА ПРАВНИХ ДОКТРИНА. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 216-32, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/325.