Leković, V. SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II. Strani Pravni život, том 62, изд. 1, Jan. 2018, стр. 137-52, doi:10.5937/spz1801137L.