Ćorić, V. ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДЕ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КОЈЕ СУ ПОСЛЕДИЦА АКТИВНОСТИ МИСИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 207-23, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/225.