[1]
V. Ćorić и A. Knežević Bojović, INDIREKTNI PRISTUP ODGOVORNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA U SVETLU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, SPZ, том 62, изд. 4, стр. 25-37, Март 2019.