Mrvić Petrović, N. (2022) ERRATUM, Strani pravni život, 65(4), стр. 715-715. doi: 10.5937/spz2104715U.