Ćemalović, U. (2022) PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA U ESTONIJI - ASPEKTI VEZANI ZA AUTORSKOPRAVNU I PATENTNU ZAŠTITU, Strani pravni život, 65(4), стр. 701-713. doi: 10.5937/spz65-34681.