Khatsernova, S. (2022) GREŠKE ORGANA JAVNE VLASTI U VRŠENJU OVLAŠĆENJA JAVNE UPRAVE: EVOLUCIJA PRISTUPA LJUDSKIM PRAVIMA U SUDSKOJ PRAKSI U REPUBLICI LITVANIJI, Strani pravni život, 65(4), стр. 631-644. doi: 10.5937/spz65-34748.