Đurić, V. (2022) NETERITORIJALNA MANJINSKA AUTONOMIJA U ESTONIJI, Strani pravni život, 65(4), стр. 597-610. doi: 10.5937/spz65-35048.