Buka, A. и Broks, E. (2022) PRIMENA PRAVA EVROPSKE UNIJE PRED LETONSKIM SUDOVIMA, Strani pravni život, 65(4), стр. 569-577. doi: 10.5937/spz65-34937.