Diligenski, A. (2020) LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA U JAVNOJ UPRAVI, Strani pravni život, 64(2), стр. 81-93. doi: 10.5937/spz64-25775.