Višekruna, A. (2020) SUBORDINACIJA ZAJMOVA VLASNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU – UPOREDNOPRAVNI OSVRT, Strani pravni život, 64(2), стр. 61-80. doi: 10.5937/spz64-27653.