Milojević, S. и Janković, B. (2012) УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ГРАНИЧНИХ ПОЛИЦИЈА ДРЖАВА НАСТАЛИХ РАСПАДОМ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Strani pravni život, 56(1), стр. 115-137. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/404 (приступљено: 9 Фебруар2023).