Ječmenić, M. (2012) ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ, Strani pravni život, 56(2), стр. 352-367. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/393 (приступљено: 15Август2020).