Jevtić, M. (2012) ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА, Strani pravni život, 56(2), стр. 252-269. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/387 (приступљено: 14Август2020).