Milošević, M. (2012) КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА У АНГЛО – АМЕРИЧКОМ ПРАВУ, Strani pravni život, 56(2), стр. 230-251. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/386 (приступљено: 12Август2020).