Matijević, M. (2012) О НЕКИМ АСПЕКТИМА СИСТЕМА ОПОРЕЗИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, Strani pravni život, 56(3), стр. 19-40. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/343 (приступљено: 5 Фебруар2023).