Milić, V. (2013) ПРОБЛЕМАТИКА САОБРАЗНОСТИ КОД ДОКУМЕНТАРНОГ АКРЕДИТИВА ИЗ ВИЗУРА ПРАВНИХ ДОКТРИНА, Strani pravni život, 57(1), стр. 216-232. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/325 (приступљено: 29 Јануар2023).