Leković, V. (2018) SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II, Strani pravni život, 62(1), стр. 137-152. doi: 10.5937/spz1801137L.