Ćorac, S. (2016) БИОЛОШКА ИСТИНА VERSUS ЗАКОНСКИ УСТАНОВЉЕНЕ ВЕЗЕ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ, Strani pravni život, 60(1), стр. 215-228. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/138 (приступљено: 6 Фебруар2023).