Ćemalović, Uroš. 2022. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA U ESTONIJI - ASPEKTI VEZANI ZA AUTORSKOPRAVNU I PATENTNU ZAŠTITU. Strani Pravni život 65 (4), 701-13. https://doi.org/10.5937/spz65-34681.