Khatsernova, Sophia. 2022. GREŠKE ORGANA JAVNE VLASTI U VRŠENJU OVLAŠĆENJA JAVNE UPRAVE: EVOLUCIJA PRISTUPA LJUDSKIM PRAVIMA U SUDSKOJ PRAKSI U REPUBLICI LITVANIJI. Strani Pravni život 65 (4), 631-44. https://doi.org/10.5937/spz65-34748.