Leković, Vuk. 2018. SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II. Strani Pravni život 62 (1), 137-52. https://doi.org/10.5937/spz1801137L.