LEKOVIĆ, V. SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II. Strani pravni život, v. 62, n. 1, p. 137-152, 31 jan. 2018.