Khatsernova, S. (2022). GREŠKE ORGANA JAVNE VLASTI U VRŠENJU OVLAŠĆENJA JAVNE UPRAVE: EVOLUCIJA PRISTUPA LJUDSKIM PRAVIMA U SUDSKOJ PRAKSI U REPUBLICI LITVANIJI. Strani Pravni život, 65(4), 631-644. https://doi.org/10.5937/spz65-34748