Leković, V. (2018). SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II. Strani Pravni život, 62(1), 137-152. https://doi.org/10.5937/spz1801137L