MATERIJALNOPRAVNI USLOVI ZA RASKID UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE OD STRANE KUPCA

  • Uroš I. Zdravković, PhD Vanredni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
Ključne reči: ugovor o međunarodnoj prodaji robe, povreda ugovora, raskid ugovora, Bečka konvencija

Apstrakt

Predmet i cilj istraživanja se sastoje u analizi i rasvetljavanju osnovnih materijalnopravnih uslova koje Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine postavlja za raskid ugovora od strane kupca. Ova tema je značajna zbog celokupnog sagledavanja odgovornosti ugovornih strana usled neispunjenja obaveza kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Prilikom istraživanja analizirani su tekstovi odgovarajućih odredaba pomenute konvencije, dostupna sudska i arbitražna praksa, kao i stavovi pravne misli izneti u odgovarajućoj i dostupnoj domaćoj i stranoj literaturi. Rezultat navedenih analiza je pokazao da su materijalnopravni uslovi za raskid ugovora o međunarodnoj prodaji robe od strane kupca kompleksni, izrazito iznijansirani i precizno formulisani. U skladu sa tim, sudska i arbitražna praksa, kao i doktrina, na stavu su da se ti uslovi moraju tumačiti restriktivno.

Reference

Ćirić, A. 2018. Međunarodno trgovinsko pravo – Posebni deo. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

Draškić, M. & Stanivuković, M. 2005. Ugovorno pravo međunarodne trgovine. Beograd: Službeni list SCG.

Jovičić, K. 2017. Posebni slučajevi kada se ugovor može raskinuti prema Bečkoj konvenciji. Strani pravni život, 61(1), pp. 51-62.

Jovičić, K. 2013. Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji. Pravni život, 11(3), pp. 327-338.

Lookofsky, J. 2008. Understanding the CISG (3rd ed.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Magnus, U. 2005. The Remedy of Avoidance of Contract under CISG – General Remarks and Special Cases. Journal of Law and Commerce, 25/2005-06, pp. 423-436.

Malkawi, B. 2020. CISG: The Relation among Cure, Fundamental Breach, and Avoidance. Journal of Law, Policy and Globalization, 93, pp. 24-44.

Müller-Chen, M. & Lara, M. 2011. Avoidance for Non-Conformity of Goods under Art. 49(1)(a) CISG. U: Kröll, S. et al. (eds.), International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, pp. 655-676.

Slakoper, Z. & Dešić, J. 2020. Jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora poslije dospijeća obveza strana prema Konvenciji UN o međunarodnoj prodaji robe. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 41(1), pp. 195-217. DOI: https://doi.org/10.30925/zpfsr.41.1.9

Schlechtriem, P. 2006. Subsequent Performance and Delivery Deadlines – Avoidance of CISG Sales Contracts due to Non-Conformity of the Goods. Pace International Law Review, 18, pp. 83-98. DOI: https://doi.org/10.58948/2331-3536.1073

Schwenzer, I. 2005. The Danger of Domestic Preconceived Views with Respect to the Uniform Interpretation of the CISG: The Question of Avoidance in the Case of Non-Conforming Goods and Documents. Victoria University of Wellington Law Review, 36(4), pp. 795-807. DOI: https://doi.org/10.26686/vuwlr.v36i4.5626

Schwenzer, I. 2012. The Right to Avoid the Contract. Belgrade Law Review, 60(3), pp. 207-215.

UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. New York: United Nations, 2016.

Vilus, J. et al. 2008. Međunarodno privredno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Vukadinović, R. 2012. Međunarodno poslovno pravo. Kragujevac: Centar za pravo Evropske unije.

Zdravković, U. 2021a. Pojam bitne povrede kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 92, pp. 97-114. DOI: https://doi.org/10.5937/zrpfn0-34163

Zdravković, U. 2021b. Pravo kupca da traži izvršenje obaveze od prodavca usled povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe. U: Obradović, G. (ur.), Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, pp. 225-240.

Izvori sudske i arbitražne prakse

Presuda Apelacionog suda u Nansiju (Francuska) u predmetu O. v. P. br. 20/03154 od 6. novembra 2013. godine (CLOUT case No. 1506).

Presuda Saveznog suda Nemačke u predmetu Cobalt sulphate, br. VIII ZR 51/95, od 3. aprila 1996. godine (CLOUT case No. 171).

Odluka Arbitražnog suda Međunarodne trgovačke komore u predmetu Assembly line for batteries br. 7660 od 23. avgusta 1994. godine (CLOUT case No. 302).

Odluka Kineske međunarodne ekonomske i trgovinske arbitražne komisije (CIETAC) od 19. decembra 1997. godine (CLOUT case No. 990).

Presuda Kantonalnog suda u Cirihu u predmetu Printing products, br. HG050430, od 25. juna 2007. godine (CLOUT case No. 935).

Presuda Višeg regionalnog suda u Minhenu u predmetu br. 7 U 1720/94 od 8. februara 1995. godine (CLOUT case No. 133).

Presuda Privrednog suda Kantona Argau (Švajcarska) u predmetu Triumphal arches, br. OR.2001.00029 od 5. novembra 2002. godine (CLOUT case No. 882).

Presuda Okružnog suda u Regenzburgu (Nemačka) u predmetu Fabrics for skirts and dresses od 24. septembra 1998. godine (CLOUT case No. 339).

Presuda Apelacionog suda u Parizu u predmetu Aluminium and Light Industries Company (ALICO Ltd.) v SARL Saint Bernard Miroiterie Vitrerie od 14. juna 2001. godine (CLOUT case No. 481).

Presuda Saveznog suda Nemačke u predmetu Key stamping machine, br. VIII ZR 18/94 od 15. februara 1995. godine (CLOUT case No. 124).

Presuda Višeg regionalnog suda u Minhenu u predmetu 7 U 4419/93 od 2. marta 1994. godine (CLOUT case No. 83).

Presuda Višeg regionalnog suda u Koblencu (Nemačka) u predmetu Acrylic blankets, br. 2 U 31/96 od 31. januara 1997. godine (CLOUT case No. 282).

Odluka Međunarodne trgovačke arbitraže pri Privredno-industrijskoj komori Ruske Federacije br. 196/1997 od 22. oktobra 1998. godine (CLOUT case No. 470).

Presuda Apelacionog suda u Duu (Francuska) u predmetu Getec v Bystronic od 6. februara 2014. godine (CLOUT case No. 1504).

Presuda Kantonalnog suda u Valezu (Švajcarska) u predmetu Production plant, br. C1 04 162, od 21. februara 2005. godine (CLOUT case No. 905).

Presuda Višeg regionalnog suda u Oldenburgu (Nemačka) u predmetu Leather seating arrangement, br. 11 U 64/94 od 1. februara 1995. godine (CLOUT case No. 165).

Presuda Apelacionog suda u Versaju u predmetu Giustina International (SpA) v. Perfect Circle Europe (formerly Floquet Monopole (SARL) od 29. januara 1998. godine (CLOUT case No. 225).

Presuda Provincijskog suda Barselone u predmetu T, SA v. E od 3. novembra 1997. godine (CLOUT case No. 246).

Presuda Višeg regionalnog suda u Hamburgu u predmetu Jeans, br. 1 U 31/99 od 26. novembra 1999. godine (CLOUT case No. 348).

Odluka Kolegijuma Višeg arbitražnog suda Ruske Federacije br. VAS-21560/2004-27-724 od 2. aprila 2007. godine (CLOUT case No. 1110).

Presuda Privrednog suda Kantona Cirih u predmetu Sunflower oil, br. HG950347 od 5. februara 1997. godine (CLOUT case No. 214).

Odluka Kineske međunarodne ekonomske i trgovinske arbitražne komisije (CIETAC) u predmetu Air conditioner equipment od 5. aprila 1999. godine (CLOUT case No. 989).

Presuda Vrhovnog suda Austrije u predmetu Wall panels, br. 1 Ob 74/99k od 29. juna 1999. godine (CLOUT case No. 422).

Presuda Višeg regionalnog suda u Diseldorfu u predmetu br. 6 U 119/93 od 10. februara 1994. godine (CLOUT case No. 82).

Presuda Višeg regionalnog suda u Koblencu u predmetu Marble slabs, br. 2 U 1899/89 od 27. septembra 1991. godine (CLOUT case No. 316).

Presuda Vrhovnog federalnog suda Švajcarske (Bundesgericht) u predmetu Packaging machine (Abfüll- und Verpackungsanlage), br. 4A_68/2009, od 18. maja 2009. godine.

Presuda Višeg regionalnog suda u Frankfurtu u predmetu Italian shoes, br. 5 U 164/90 od 17. septembra 1991. godine (CLOUT case No. 2).

Presuda Višeg regionalnog suda u Karlsrueu, br. 19 U 8/02, od 19. decembra 2002. godine (CLOUT case No. 594).

Odluka Arbitražnog suda Međunarodne trgovinske komore br. 7754 iz januara 1995. godine.

Presuda Višeg regionalnog suda u Koblencu u predmetu Blankets, br. 2 U 31/96 od 31. januara 1997. godine.

Presuda Vrhovnog suda Španije u predmetu Intraval s.l. v. Ecom Industries GmbH, od 6. jula 2020. godine (CLOUT case No. 1908).

Presuda Vrhovnog suda Poljske u predmetu M. (Polish seller) v. R.V. (Bulgarian buyer), br. II CSK 603/16 od 2. juna 2017. godine (CLOUT case No. 1812).

Presuda Vrhovnog suda Poljske u predmetu M. s.a.r.l. (French buyer) v. J.Z. (Polish seller), br. IV CSK 662/16, od 13. septembra 2017. godine (CLOUT case No. 1810).

Objavljeno
2023-11-04
Sekcija
Članci