OSIGURANJE OD LEKARSKE ODGOVORNOSTI

  • Vladimir Čolović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: osiguranje od odgovornosti, lekarska greška, premija, suma osiguranja, šteta, opšti uslovi osiguranja, posebni uslovi osiguranja.

Apstrakt

Osiguranje od lekarske odgovornosti ili lekarske greške jedan je od oblika osiguranja od profesionalne odgovornosti. Pravilno regulisanje ovog oblika osiguranja je korisno i za lekare, kao i za pacijente, odnosno, lica kojima se pruža lekarska usluga ili se nad njima vrši lekarska intervencija. U Srbiji, još nije regulisano osiguranje od lekarske odgovornosti. Pojedina osiguravjuća društva nude ovu vrstu osiguranja. U drugim zemljama postoje razne forme ovog oblika osiguranja, kao i veliko iskustvo u ovoj oblasti. To se odnosi i na pojedine zemlje u našem susedstvu, kao što su Slovenija i Hrvatska. Analiza ove vrste osiguranja u svetu pokazuje da efikasno osiguranje od lekarske odgovornosti zavisi i od efikasnog zdravstvenog osiguranja. Da bi osiguranje od lekarske odgovornosti ili greške imalo svoje posebno mesto na tržištu osiguranja u Republici Srbiji, ono mora, pre svega, da bude zakonski regulisano i to u zakonskom aktu koji reguliše zdravstvenu delatnost. Isto tako, moraju biti definisani posebni uslovi za ovaj oblik osiguranja koji bi imali svoj osnov u opštim uslovima o osiguranju od odgovornosti. Za pravilno funkcionisanje osiguranja od lekarske odgovornosti trebalo bi pravilno odrediti odnos premija i sume osiguranja, sa jedne strane, i vrste i složenosti lekarske intervencije, sa druge strane.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Originalni naučni rad