NOTARSKA FORMA I UGOVORI U NASLJEDNOM PRAVU

  • Ivana Martinović, PhD student Doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Saradnik u nastavi na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u Podgorici
Ključne reči: notarska forma, notarska djelatnost, ugovori u nasljednom pravu.

Apstrakt

Predmet ovog rada je način na koji je pitanje forme ugovora u nasljednom pravu, te učešća notara u postupku sačinjavanja istih regulisano u crnogorskom pravu.

Potreba analiziranja prethodno navedenog javila se kao rezultat činjenice da je uvođenjem notarijata u pravni sistem Crne Gore nametnuta notarska forma kao nužan uslov za punovažnost dopuštenih ugovora sa nasljednopravnim posljedicama.

Regulišući pitanje forme ugovora u nasljednom pravu crnogorski zakonodavac je regulisao isto na način da se odredbe koje regulišu ovo pitanje suštinski razlikuju i stvaraju nejasnu sliku u pogledu vrste notarske forme koja se zahtijeva za konkretan ugovor. Sljedstveno tome, bit ovog rada će se odnositi na ustanovljavanje i ukazivanje na nedostatke u načinu regulisanja ovog pitanja, te u pokušaju iznalaženja i predlaganja rješenja kojim bi se ovi nedostaci otklonili i time spriječile moguće nejasnoće i nedoumice prilikom sačinjavanja ovih ugovora u formi konkretnog notarskog akta.

Objavljeno
2017-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad