O RAZLIKOVANJU IZMEĐU MEĐUNARODNIH KRIVIČNIH DELA U UŽEM I U ŠIREM SMISLU

  • Boris Krivokapić, PhD Poslovni i pravni fakultet Univerziteta “Union – Nikola Tesla”, Pravni fakultet Samarskog nacionalnog univerziteta “S. P. Koroljov”, Samara
Ključne reči: Međunarodno pravo, međunarodno krivično pravo, međunarodna krivična dela

Apstrakt

Članak se bavi problemom podele međunarodnih krivičnih dela na ona u užem i u širem smislu. U prvom delu ukazuje se na suštinu te podele i činjenicu da se ona javila na XIV Međunarodnom kongresu krivičara (Beč 1989) a zatim bila prihvaćena od jednog broja teoretičara. U drugom delu dat je osvrt na najvažnije kriterijume na kojima se zasniva ove podela. Premda ukazuje i na druge moguće kriterijume, autor primećuje da se na kraju sve uglavnom svodi na to da li je međunarodna zajednica precizno inkriminisanje, gonjenje i kažnjavanje izvršilaca dela prepustila državama ili su osnovani posebni međunarodni sudovi, nadležni za utvrđivanje krivične odgovornosti okrivljenih i, kada tome ima mesta, izricanje kazne. Treći, najvažniji deo predstavlja kritički osvrt. Autor na kraju, nakon što ukazuje na brojne konkretne razloge za to, zaključuje da nema razloga za pravljenje razlike između međunarodnih krivičnih dela u užem i širem smislu. On smatra da su razne podele međunarodnih krivičnih dela dobrodošle, ali da se ova ne čini opravdanom.

Reference

Bassiouni C. M., Introduction to International Criminal Law, Transnational Publishers 2003.

Bergsmo M., Ling Y., eds., State Sovereignty and International Criminal Law, Torkel Opsahl Academic, Beijing 2012.

Boister N., “Transnational Criminal Law?”, European Journal of International Law 5/2003, 953-976.

Chouliaras A., “A Strategic Choice: The State Policy Requirement in Core International Crimes”, Leiden Journal of International Law 4/2015, 953-975.

Clark R. S., “The International Criminal Law System”, New Zealand Journal of Public and International Law, 1/2010, 27-37.

Cryer R., Friman H., Robinson D., Wilmshurst E., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press 2010.

Čejović B., Međunarodno krivično pravo, Beograd 2006.

Damgaard C., Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes, Springer 2008.

Gaeta P., “International criminal law”, in: Basak Cali (ed.): International Law for International Relations, Oxford University Press 2010, 258-280.

Janković B. M., Radivojević Zoran, Međunarodno javno pravo, Niš 2014.

Jovašević D., „Međunarodno krivično pravo – između prava i politike“, Međunarodni problemi 1/2013, 42-67.

Jovašević D., Simović M.: „Zločin genocida: međunarodno pravo i pravo Bosne i Hercegovine“, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka 6/2016, 175-193.

Kambovski V., “Primena supranacionalnih normi međunarodnog kaznenog prava”, u: Nogo S., Relevantna pitanja međunarodnog krivičnog prava, Tara 2003.

Kaseze A., Međunarodno krivično pravo, Beograd 2005.

Krivokapić B., Aktuelni problemi međunarodnog prava, Beograd 2011. Krivokapić B., “Vrste međunarodnih krivičnih dela”, u Nogo Sreto (ur.): Relevantna pitanja primene međunarodnog krivičnog prava u nacionalnom pravu, Tara 2012, 169-198.

Krivokapić B., Međunarodno javno pravo, Beograd 2017.

Lukašuk I.I., Naumov A.V. (1999), Международное уголовное право, Moskva 1999.

Marchuk I., The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law, Springer 2014.

Naumov A.V., Кибальник А.Г., Орлов В.Н., Волосюк П.В, Международное уголовное право, Moskva 2014.

Nerlich V., “Core Crimes and Transnational Business Corporations”, Journal of International Criminal Justice 8/2010, 895-908.

Paunović M., Krivokapić B., Krstić I., Međunarodna ljudska prava, Beograd 2017.

Petrović B., Jovašević D., Međunarodno krivično pravo, Sarajevo 2010.

Stojanović Z., Međunarodno krivično pravo, Beograd 2006.

Van der Wilt H., “Expanding Criminal Responsibility in Transnational and International Organized Crime”, Groninngen Journal of International Law, vol. 4, 1/2016, 1-9.

Internet izvori

Core Crimes Defined in the Rome Statute of the International Criminal Court, Coalition for the International Criminal Court, http://www.iccnow.org/documents/FS-CICC-CoreCrimesinRS.pdf, 25.3.2018.

De la Cuesta J.L. (ed.) (2007), Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926-2004), International Association of Penal Law 2007, http://www.penal.org/sites/default/files/files/RICPL.pdf, 5.10.2017.

Implementing the Rome Statute of the International Criminal Court, CMN, September 2017, 20, https://www.legal-tools.org/doc/e05157/pdf/, 25.3.2018.

Objavljeno
2018-07-18
Sekcija
Originalni naučni rad