MODEL UGOVOR O KUPOVINI I PRODAJI »CERTIFIKOVANIH SMANJENJA EMISIJA« (CERSPA)

  • Ivanka Spasić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta »Privredna Akademija« N.Sad
Ključne reči: CERSPA model ugovori; »certifikovano smanjenje emisije« (CER); mehanizam čistog razvoja (CDM); Kyoto protokol;

Apstrakt

Model ugovor o kupoprodaji »certifikovanih smanjenja emisija« (CERova) je koncipiran kako bi se što efikasnije iskoristile mogućnosti stvorene usvajanjem »mehanizma čistog razvoja« (CDM), kao jednog od tri operativna mehanizma (implementacije) usvojena Kyoto protokolom; ovaj mehanizam pomaže razvijenim zemljama (članice Anexa I Okvirne Konvencije UN o promeni klime ) da smanje emisiju gasova sa »efektom staklene bašte« (»ghg«) i troškove u vezi sa tim. Mehanizam čistog razvoja (CDM) podržava projekte smanjenja emisije gasova sa »efektom staklene bašte« predviđajući realizaciju projekta izgradnje »čistih tehnologija« u zemaljama u razvoju; na taj način se pomaže razvoj (čistih) tehnologija u ovim zemaljama i istovremeno se generišu »certifikovana smanjenja emisije« (CER) – jedinice (uštede u emisiji gasova) koje investitor projekta može koristiti za svoje potrebe ili ih prodavati (na tržištu).

Korisnici mehanizma čistog razvoja (CDM) (investitori i realizatori projekata koji se razvijaju u skladu sa »mehanizmom čistog razvoja«) koriste dokument-uputstvo (vodič) (Guidance Document) kao i model ugovor (CERSPA template) kako bi lakše realizovali pomenute projekte.

Model ugovor CERSPA (model ugovor o kupovini i prodaji »certifikovanih smanjenja emisija«) predstavlja prevashodno polaznu osnovu za pregovore ugovornih strana, kao i svojevrsno uputstvo odnosno model kako se ugovor ove vrste generiše i strukturiše.

U radu se analiziraju kontekst, uslovi koji su doveli do uspostavljanja kao i specifičnosti CERSPA model ugovora (ugovora o kupovini i prodaji »certifikovanih smanjenja emisija«) kao sredstva za realizaciju »mehanizma čistog razvoja« (CDM) koncipiranog Kyoto protokolom.

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad