КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА У АНГЛО – АМЕРИЧКОМ ПРАВУ

  • Mladen Milošević, M.A.
    e-mail: institut@iup.rs
    Универзитет у Београду – Факултет безбедности
Ključne reči: одговорност правног лица за кривично дело, англоамеричко право, теорија идентификације, викарна теорија, агрегацијска теорија, модели аутономне субјективне одговорности правног лица.

Apstrakt

Чланак је посвећен разматрању института кривичне одговорности правног лица у земљама англоамеричке правне традиције. Аутор анализира енглески, амерички, канадски и аустралијски модел одговорности корпорација за кривична дела, уз кратак осврт на њихов историјски развој. У средишњем делу рада разматрају се позитивноправна решења којима се регулишу материјалноправни аспекти посматраног института – услови одговорности правног лица за кривично дело, однос одговорности одговорног и правног лица и систем кривичних санкција. Коначно, аутор анализира сличности и разлике разматраних модела и указује на тендецијe развоја института кривичне одговорности правног лица.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Milošević, M. (2012) КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА У АНГЛО – АМЕРИЧКОМ ПРАВУ, Strani pravni život, 56(2), стр. 230-251. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/386 (приступљено: 14 Јуни2021).
Sekcija
Originalni naučni rad