USTAVNOST PRAVNIH AKATA EVROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNOG PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA USTAVNI SAVET FRANCUSKE

  • Oliver Nikolić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: Ustavni savet, ustavnost,Ustav, Francuska, Evropska unija

Apstrakt

U prvom delu članka se objašnjava način utvrđivanja ustavnosti pravnih akata Evropske unije i međunarodnih ugovora i sporazuma. Svaka neustavnost međunarodnog ugovora i sporazuma ima za posledicu obaveznu promenu Ustava Republike Francuske, pa samim tim nijedan akt Evropske unije, međunarodni ugovor ili sporazum neće biti ratifikovan odnosno potvrđen, odnosno neće imati pravnog dejstva u domaćem pravu, dok ne bude u saglasnosti sa Ustavom. Predsednik Republike, prvi ministar, predsednik jednog od domova Parlamenta ili 60 poslanika, odnosno senatora imaju pravo da traže od Ustavnog saveta kontrolu ustavnosti međunarodnih akata.

U drugom delu članka prikazuje se institucija Ustavnog saveta, svakako jedne od najuticajnijih institucija francuskog pravnog sistema, od istorijskog razvoja, preko organizacije Saveta i njegove nadležnosti. Pored principijelne nadleznosti, kontrole ustavnosti zakona koja podrazumeva ocenu ustavnosti organskih i običnih zakona, poslovnika domova Parlamenta, međunarodnih ugovora i sporazuma, Ustavni savet ima zadatak i da vrši kontrolu parlamentarnih i predsedničkih izbora kao i referenduma.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad