PRETHODNO PITANJE U MEĐUNARODNOM PORODIČNOM PRAVU

  • Biljana Vukoslavčević, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Univerzitet „Mediteran“, Podgorica
Ključne reči: prethodno pitanje, međunarodno privatno pravo, međunarodno porodično pravo.

Apstrakt

Prethodno pitanje se ne javlja samo u Međunarodnom privatnom pravu, međutim, u ovoj grani prava izaziva posljedice koje su samo njemu imanentne. Ovo se posebno odražava na planu određivanja mjerodavnog prava, gdje se suočavamo sa dilemom na koji način razriješiti pravnu situaciju od koje zavisi rješenje glavne stvari. Da li će rješenje biti u primjeni kolizione norme onog prava koje je mjerodavno i za glavno pitanje ili u primjeni domaće kolizione norme?

Pitanje je vrlo značajno, jer od njegovog rješavanja zavisi i materijalnopravni rezultat in concreto.

Porodičnopravni odnosi sa elementom inostranosti su vrlo bogato tlo za pojavljivanje prethodnog pitanja, pa ćemo u nastavku vidjeti kako ova problematika nastaje i koji su modeli njenog rješavanja.

Objavljeno
2013-01-31
Kako citirati
Vukoslavčević, B. (2013) PRETHODNO PITANJE U MEĐUNARODNOM PORODIČNOM PRAVU, Strani pravni život, 57(1), стр. 184-197. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/323 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad